sreda, februar 01, 2023
19 MART 2022 - II SKUPŠTINA MOTO ASOCIJACIJA SRBIJE I MOTO ŽURKA MK USAMLJENI VITEZ - NOVI SAD
LINK: 

http://forum.motoasocijacijasrbije.com/index.php?topic=13385.0NOVO - POSETITE I VI FORUM - MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE
Sve informacije o radu naše najveće i najbrojnije Moto Asocijacije Srbije, 
kao i besplatni mali oglasi, saveti, reportaže sa moto skupova, putopisi...

jedan klik i sve je tu - kliknite na link ispod: 

http://forum.motoasocijacijasrbije.com/index.php

Više informacija

S T A T U T
MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE – MAS

OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Moto Asocijacija Srbije (u daljem tekstu MAS), je društvena, sportsko-rekreativna, vanstranačka, motociklistička organizacija u kojoj se udružuju moto klubovi Srbije radi ostvarivanja ličnih i zajedničkih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Član 2.
Sedište MAS-a nalazi se u Šidu, u Ulici Zmaj Jovina 66.
Svoju aktivnost MAS obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.
MAS ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i Statuta. MAS predstavlja organ upravljanja, a zastupa ga predsednik.

Član 4.
Asocijacija posluje pod nazivom: МОТО АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ
Skraćeni naziv: MAC
MAS ima pečat, štambilj i zastavu. Pečat je okruglog oblika i na njemu piše u gornjem delu kruga „МОТО АСОЦИЈАЦИЈА СРБИЈЕ“ – ĆIRILIČNIM PISMOM, u sredini MAС – ĆIRILIČNIM PISMOM, a u donjem delu СРБИЈА – ĆIRILIČNIM PISMOM.
MAS ima svoj amblem, memorandum, značku i maskotu koje određuje Skupština.

Član 5.
MAS podstiče i koordinira aktivnost svojih članova, odnosno klubova na ostvarivanju ličnih i zajedničkih ciljeva u skladu sa Ustavom, Zakonom i odredbama ovog Statuta. U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, MAS naročito radi na:
-organizovanju i održavanju moto manifestacija nacionalnog i međunarodnog karaktera;
-organizovanju i održavanju motociklističkih sportsko rekreativnih manifestacija, odnosno takmičenja, manifestacija nacionalnog i međunarodnog karaktera u unapređenju sticanja veštine motociklističkog iskustva i znanja, kroz sopstvene organizovane stručne ustanove, i donošenju veće sigurnosti prilikom bavljenja motociklizmom;
-razvijanju i omasovljavanju motociklizma, čime doprinosi razvoju sporta i fizičke kulture;
-stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uslova za stručno usavršavanje i razvoj na ličnom planu, kao i afirmaciju svojih članova kroz rad i lično angažovanje;
-stvaranje materijalnih i finansijskih uslova, kako bi članovi Moto Asocijacije učestvovali na takmičenjima i okupljanjima motociklista, kako u zemlji tako i u inostranstvu;
-negovanje i gajenje tradicije motociklizma.

ODNOS I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA
Član 6.
Radi ostvarivanja zajedničkih potreba i interesa, MAS donosi programe i planove rada za učešće u međunarodnim aktivnostima.

Član 7.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, MAS se može udružiti i sa srodnim društvima i privatnim organizacijama, i sa njima napraviti sporazum o saradnji. Odluku donosi Skupština MAS-a, a uslovi saradnje biće precizirani drugim opštim aktima MAS-a, u skladu sa Zakonom.

Član 8.
Radi postizanja ciljeva i zadataka, MAS može osnivati preduzeća, ustanove, agencije i druge zakonom propisane oblike kako u zemlji, tako i u inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim i fizičkim licima.

Član 9.
MAS može razvijati određene oblike međunarodne saradnje sa srodnim organizacijama iz drugih zemalja, u skladu sa društvenim dogovorom o međunarodnoj saradnji društvenih organizacija i saveza, a uslovi saradnje biće precizirani drugim opštim aktima MAS-a, u skladu sa Zakonom.

Član 10.
Odluku o udruživanju i saradnji sa drugim srodnim organizacijama može doneti Skupština MAS-a.
ČLANSTVO U MAS-u

Član 11.
Članovi MAS-a su moto klubovi Srbije koji svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka MAS-a. Član MAS-a može postati svaki moto klub Srbije koji prihvata odredbe ovog Statuta. Članstvo u MAS-u se stiče podnošenjem pristupnice i upisom u registar MAS-a. Svi članovi imaju jednaka prava i obaveze.

Član 12.
Strani moto klub može biti član MAS-a ukoliko to nije u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, ukoliko to nije zakonom ograničeno i ako lično prihvata odredbe Statuta.

Član 13.
Prava, dužnosti i obaveze članova MAS-a su:
-da bira i bude biran u organe uprave MAS-a i da aktivno i odgovorno učestvuje u njihovom radu;
-da učestvuje u realizaciji programa rada i da doprinese njegovom stručnom, kadrovskom i materijalnom razvoju;
-da se u radu pridržava zakonskih propisa, ovog Statuta i drugih akata MAS-a;
-da svojim radom i ponašanjem čuva ugled MAS-a;
-da bude informisan o svim bitnim pitanjima za rad MAS-a;
-da uredno plaća godišnju članarinu MAS-a. Odluku o iznosu članarine donosi Skupština MAS-a.

Član 14.
-članstvo u MAS-u prestaje dobrovoljno, istupanjem člana MAS-a;
-članstvo u MAS-u prestaje brisanjem iz evidencije;
-članstvo u MAS-u prestaje isključivanjem na osnovu odluke Skupštine MAS-a;
-članstvo u MAS-u prestaje prestankom rada MAS-a;
Smatra se da je član istupio iz MAS-a ukoliko pismeno podnese zahtev i dobije rešenje o prestanku članstva.
ORGANI MAS-a
Skupština MAS-a, Upravni odbor i Nadzorni odbor

Član 15.
Skupština MAS-a je najviši organ upravljanja.
Skupštinu MAS-a sačinjavaju predstavnici moto klubova koje su njihove Skupštine izabrale, i to po jedan predstavnik iz svakog moto kluba.
Skupština Moto Asocijacije Srbije odlučuje o:
-usvajanju, odnosno izmenama I dopunama Statuta sportskog udruženja;
-usvajanju izveštaja o realizaciji programa koji se finansiraju iz javnih sredstava;
-izboru, odnosno imenovanju I razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje I članova organa Moto Asocijacije Srbije, osim ako Statutom nije drukčije uređeno;
-udruživanju u savez;
-statusnim promenama;
-usvajanju finansijskih I prihvatanju revizorskih izveštaja;
-utvrđuje program rada i finansijski plan rada;
-donosi pojedinačna i opšta akta, i vrši dopune i izmene;
-odlučuje o dodeli nagrada i priznanja MAS-a;
-utvrđuje visinu članarine;
-utvrđuje izgled amblema, zastave i značke MAS-a;
-imenuje glavnog i odgovornog urednika glasila i publikacija;
-odlučuje o molbama, predlozima, prigovorima i žalbama članova MAS-a upućenih skupštini;
-donosi odluku o prestanku rada Moto Asocijacije, podmirenju obaveza i raspodeli imovine po prestanku rada;
-drugim pitanjima utvrđenim zakonom I Statutom Moto Asocijacije Srbije.
Skupština ima kvorum za rad I odlučivanje kada je na sednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova MAS.

Član 16.
Sednica Skupštine može biti redovna I vandredna.
Sednice Skupštine MAS-a održavaju se najmanje jednom godišnje, a po potrebi i više puta. Sednicu Skupštine saziva Upravni odbor.
Sazivanje vandredne sednice Skupštine može tražiti Upravni odbor, Nadzorni odbor I jedna trećina članova Skupštine uz predlaganje dnevnog reda, a ako nadležni organ MAS-a ne sazove Skupštinu, nju mogu sazvati oni članovi MAS-a koji su tražili njeno sazivanje.
Odlukom o sazivanju, određuje se vreme i mesto održavanja, kao i predlog dnevnog reda. Poziv se upućuje najmanje deset dana pre održavanja Skupštine. Sednicom Skupštine predsedava Predsednik Moto Asocijacije Srbije.
O toku rada Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju zapisničar I predsednik Skupštine.
Sednica Skupštine ima kvorum ukoliko je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Član 17.
Upravni odbor je organ upravljanja i ima pet članova koje bira Skupština iz redova članstva: Predsednik, Potpredsednik, Sekretar i dva člana Upravnog odbora. Upravni odbor ima pravo da kooptira još dva člana sa pravom glasa.
Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i ista lica mogu ponovo biti birana, ako Skupština drugačije ne odluči.

Član 18.
Nadzorni odbor ima tri člana i ista lica mogu biti ponovo birana.
Nadzorni odbor vrši kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih članova Nadzornog odbora.

Član 19.
Upravni odbor MAS-a vrši sledeće poslove:
-rukovodi radom MAS-a, odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti, u skladu sa ovim Statutom, Zakonom i propisima;
-stara se o sprovođenju odluka Skupštine;
-organizuje izvršenje i prati realizaciju programa rada;
-ostvaruje međunarodnu saradnju;
-utvrđuje predlog nacrta izmena i dopuna Statuta i drugih akata asocijacije koje donosi Skupština;
-raspolaže imovinom MAS-a;
-bira i opoziva delegate MAS-a u u organima organizacija u koje je MAS udružen;
-donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava, inventara Asocijacije i odlučuje o načinu njihovog korišćenja;
-odlučuje o dodeli nagrada i priznanja članovima Asocijacije;
-Upravni odbor radi na sednicama koje se održavaju prema potrebi;
-odluke su punovažne ukoliko je prisutno više od polovine članova;
-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom;
-za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupštini MAS-a.

Član 20.
Sednice Upravnog odbora saziva i njima rukovodi Predsednik MAS-a.
Osim toga Predsednik ima i sledeća zaduženja:
-stara se o izvršenju programa i primeni ovog Statuta i drugih akata;
-zastupa Upravni odbor i MAS i predstavlja MAS;
-ovlašćen je da zastupa Asocijaciju u obavljanju poslova koji su u opštem interesu MAS-a, kao i da deponuje svoj potpis kod Privrednog suda i nadležnih organizacija;
-Predsednika zamenjuje Potpredsednik u poslovima vezanim za osnovnu delatnost MAS-a, kao i u obavljanju drugih poslova po ovlašćenju Predsednika;
-za obavljanje poslova Predsednik može ovlastiti i drugo lice;
-mandat Predsednika traje dve godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, ako Skupština drugačije ne odluči.

Član 21.
Sekretar MAS-a ima zadatak da:
-zastupa MAS u imovinsko-pravnim odnosima i to po ovlašćenju Predsednika;
-priprema materijale za sednice Skupštine MAS-a;
-stara se i neposredno je odgovoran za izvršenje programa rada i finansijskog plana MAS-a, primenu Statuta i drugih akata;
-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, koje su mu poverili ili ga ovlastili Predsednik ili Upravni odbor.
JAVNOST RADA

Član 22.
Rad Moto Asocijacije Srbije je javan.
Upravni odbor donosi odluke i preuzima mere koje će obezbediti javnost rada.

IMOVINA – SREDSTVA MAS-a
Član 23.
Za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom, MAS stiče novčana sredstva na sledeći način:
-od doprinosa i članarine svojih članova;
-iz sopstvenih prihoda;
-od poklona i donatorstva;
-od drugih ostvarenih prihoda u skladu sa Zakonom.
Materijal, oprema i delovi koje nabave članovi za potrebe MAS-a, smatraju se sredstvima MAS-a.

Član 24.
Imovinom MAS-a upravlja Upravni odbor, koji je odgovoran Skupštini.

Član 25.
Sredstva MAS-a se utvrđuju i raspoređuju finansijskim planom. Finansijski plan donosi Skupština najmanje jednom godišnje. Završni račun usvaja Skupština.
MAS može za svoje članove vršiti nabavku novih motocikala i rezervnih delova, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
MAS može imati prostorije u okviru kojih će raditi bife za članove Asocijacije.
Organizovaće se razne priredbe i manifestacije, kao i susreti sa moto savezima i moto klubovima iz inostranstva.
Obavljanje pojedinačnih stručnih poslova (finansijskih, administrativno-tehničkih i pomoćnih), koji su privremenog karaktera, Upravni odbor može da poveri pojedinim radnicima na osnovu zaključenog pismenog Ugovora o povremenom vršenju tih poslova.
U cilju posebnog priznanja za postignute rezultate u radu MAS-a, Upravni odbor može dodeljivati posebna priznanja i materijalne ili novčane nagrade.
Ustanovljenje priznanja i nagrada, kao i uslovi i kriterijumi za njihovo dodeljivanje i način njihovog dodeljivanja, regulišu se odlukom koju donosi Upravni odbor MAS-a.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
Član 26.
Za povredu odredaba ovog Statuta i za pričinjenu štetu na sredstvima MAS-a, članovi MAS-a disciplinski i materijalno odgovaraju.
Za disciplinsku i materijalnu odgovornost, postupak pred Skupštinom Asocijacije može pokrenuti svaki član MAS-a.
Upravni odbor može doneti poseban Pravilnik za nagrađivanje i kažnjavanje članova MAS-a, prema kome su svi članovi Asocijacije obavezni da ga poštuju.

IZMENE I DOPUNE STATUTA
Član 27.
Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu dati svi članovi MAS-a i dostaviti Upravnom odboru u pisanom obliku.
Odluku o izmeni i dopuni Statuta donosi Skupština MAS-a ličnim izjašnjavanjem članova Skupštine putem glasanja.

PRESTANAK RADA MAS-a
Član 28.
MAS prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva MAS-a, kao i drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Za slučaj prestanka rada MAS-a, kao primalac njegove imovine određuje se domaće neprofitno pravno lice osnovano na teritoriji Republike Srbije radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva.
Ako se u trenutku prestanka rada MAS-a ne bude moglo postupiti na način određen ovim Statutom za Raspodelu imovine, imovina MAS-a postaje imovina Republike Srbije.
Za punovažnu odluku Skupštine i prestanku rada potrebno je da se izjasne najmanje dve trećine članova Skupštine.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 29.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog Satatuta, prestaje da važi Statut donesen 08.01.2012 godine.

Predsednik Moto Asocijacije Srbije
Josip Hapčak