sreda, jun 20, 2018


NOVO - POSETITE I VI FORUM - MOTO ASOCIJACIJE SRBIJE
Sve informacije o radu naše najveće i najbrojnije Moto Asocijacije Srbije, 
kao i besplatni mali oglasi, saveti, reportaže sa moto skupova, putopisi...

jedan klik i sve je tu - kliknite na link ispod: 

http://forum.motoasocijacijasrbije.com/index.php

Više informacija

STATUT

Na osnovu clana 27. st.2. Zakona o sportu I cl.4. st.1. i 5.st.1. Pravilnika o registraciji sportskih organizacija kao udruzenja sportskih drustava I saveza, Skupstina sportskog motociklistickog saveza moto klubova Srbije, usvojila je na sednici odrzanoj 2007god. 
STATUT 
SPORTSKOG MOTOCIKLISTICKOG SAVEZA SRBIJE 
POD IMENOM MAS 

I OPSTE ODREDBE

CLAN 1
    Sportsko motociklisticki savez moto klubova Srbije, pod nazivom MAS je drustvena , sportska, vanstranacka motociklisticka organizacija u kojoj se udruzuju moto klubovi Srbije radi ostvarivanja licnih I zajednickih ciljeva I zadataka utvrdjenih ovim Statutom. 

CLAN 2
    Sediste  MAS-a se nalazi u                                                                                        
Svoju aktivnost  MAS obavlja na teritoriji Republike Srbije. 

CLAN 3
    MAS ima svijstvo pravnog lica, I to sa pravima,  obavezama I odgovornostima koji proisticu iz Ustava, Zakona I Statuta. MAS predstavlja organ upravljanja-predsednik, a zastupaju ga predsdnik, podpredsednik I sekretar. 

CLAN 4
    MAS ima pecat, stambilj I zastavu saveza. Pecat je okruglog oblika I na njemu pise Moto Savez Srbije-MAS. MAS ima svoj amblem, memorandum, znacku I maskotu koje ce odrediti Skupstina MAS-a naknadno.

II CILJEVI I ZADACI

CLAN 5
    Mas podstice I koordinira aktivnost svojih clanova, odnosno klubova na ostvarivanju licnih I zajednickih ciljeva u skladu sa Ustavom , Zakonom I odredbama ovog Statuta. U ostvarivanju ciljeva I zadataka MAS narocito radi na: 
organizovanju I odrzavanju moto manifestacija nacionalnog I medjunarodnog karaktera 
organizovanu I odrzavanju motociklistickih sportskih manifestacija odnosno takmicenja I drugih manifestacija nacionalnog I medjunarodnog karaktera 
unapredjenu sticanja vestine motociklistickog iskustva I znanja kroz sopstvene organizovane strucne ustanove I donosenju vece sigurnosti prilikom bavljenja motociklizmom 
razvijanju I omasovljavanju motociklizma cime doprinosi razvoju sporta I fizicke culture 
stvaranju materijalnih, kadrovskih I drugih uslova za stricno usavrsavanje I razvoj na licnom planu kao I afirmaciju svojih clanova kroz rad I licno angazovanje 
stvaranje materijalnih I finansijskih uslova  kako bi clanovi moto saveza ucestvovali na takmicenjima I okupljanjima motociklista, kako u zemlji tako I u inostranstvu 
negovanju I gajenju tradicije motociklizma 

III ODNOSI I SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA

CLAN 6
    Radi ostvarivanja zajednickih potreba I interesa MAS donosi programe I planove rada za ucesce u medjunarodnim aktivnostima. 

CLAN 7
    Radi ostvarivanja svojih ciljeva I zadataka MAS se moze udruziti I sa srodnim drustvima I privatnim organozacijama I sa njima napraviti sporazum o saradnji. Odluku donosi Skupstina MAS-a. 

CLAN 8
    Radi postizanja ciljeva I zadataka MAS moze osnivati preduzeca, ustanove, agencije I druge zakonom propisane oblike kako u zemlji, tako I u inostranstvu, samostalno ili sa drugim pravnim I fizickim licima. 
CLAN 9
    MAS moze razvijati odredjene oblike medjunarodne saradnje sa srodnim organizacijama iz drugih zemalja u skladu sa drustvenim dogovorom o medjunarodnoj saradnji  drustvenih organizacija I saveza. 

CLAN 10
Odluku o udruzivanju I saradnji sa drugim srodnim organizacijama moze doneti Skupstina MAS-a. 

IV CLANSTVO U MAS-u

CLAN 11
clanovi MAS-a su moto klubovi Srbije koji svojim aktivnostima doprinose ostvarivanju ciljeva I zadataka MAS-a 
clan MAS-a moze postati svaki moto klub Srbije koji prihvata odredbe ovog Statuta 
clanstvo u MAS-u se stice podnosenjem pristupnice I upisom u registar MAS-a 
svi clanovi imaju jednaka prava 

CLAN 12
    Strani moto klub moze biti clan moto saveza ukoliko ti nije u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, ukoliko to nije zakonom ograniceno I ako licno prihvata odredbe Statuta. 

CLAN 13
    Prava, duznosti I obaveza clanova MAS-a su: 
da bira I bude biran u organe uprave MAS-a I da ativno I odgovorno ucestvuje u njihovom radu 
da ucestvuje u  realizaciji programa rada I da doprinese njegovom strucnom organizacionom, kadrovskom I materijalnom razvoju 
da se u radu pridrzava zakonskih propisa ovog Statuta I drugih akata MAS-a 
sa svojim moralnim likom, radom I ponasanjem cuva ugled MAS-a 
da bude informisan o svim bitnim pitanjima ia rada MAS-a 
da uredno placa godisnju clanarinu MAS-a 
odluku o iznosu clanarine donosi Skupstina MAS-a 

CLAN 14
clanstvo u MAS-u prestaje dobrovoljno,istupanjem clana MAS-a 
clanstvo u MAS-u prestaje brisanjem iz evidencije 
clanstvo u MAS-u prestaje iskljucivanjem na osnovu odluke Skupstine MAS-a 
clanstvo u MAS-u prestaje prestankom  rada MAS-a 
smatra se da je clan istupio iz MAS-a ukoliko posmeno podnese zahtev o dobije resenje o prestanku clanstva 

V ORGANI MAS-a

Skupstina MAS-a 
Upravni odbor 
Nadzorni odbor 

CLAN 15
    Skupstina MAS-a je najvisi organa upravljanja. 
Skupstinu MAS-a sacinjavaju predstavnici moto klubova koje su njihove Skupstine izabrale, I to po jedan predstavnik iz svakog moto kluba. 
Skupstna ima sledece nadleznosti: 
utvrdjuje program rada I finansijski plan rada 
donosi pojedinacna I opsta akta I vrsi dopune I izmene 
odlucuje o dodeli nagrada I priznanja MAS-a 
utvrdjuje visinu clanarine , izgled amblema,zastave I znacke MAS-a 
imenuje glavnog I odgovornog urednika glasila I publikacija 
odlucuje o molbama, predlozima, prigovorima I zalbama clanova MAS-a upucenih Skupstini 
donosi odluku o prestanku rada moto saveza, podmirenju obaveza I raspodeli imovine po prestanku rada 


CLAN 16
sednica skupstine odrzava se najmanje jednom godisnje, a po potrebi moze I vise puta 
sednicu Skupstine saziva Upravni odbor. Odlukom o sazivanju odredjuje se vreme I mesto odrzavanja,kao I predlog dnevnog reda. Poziv se upucuje najmanje deset dana pre odrzavanja Skupstine 
sednicom Skupstine predsedava predsednik moto saveza 

CLAN 17
    Upravni odbor je organ upravljanja I ima pet clanova koje Skupstina bira iz redova clanova. Predsednik,podpredsednik I sekretar su clanovi  Upravnog odbora. Mandat clanova Upravnog odbora traje dve godine I ista lica mogu ponovo biti birana, ako Skupstina drugacije ne odluci. 

CLAN 18
    Nadzorni odbor ima tri clana I ista lica mogu biti ponovo birana. Nadzorni odbor vrsi kontrolu materijalno finansijskog poslovanja u skladu sa Zakonom I ovim Statutom. Mandat novoizabranog clana Nadzornog odbora traje do isteka mandata ostalih clanova odbora. 

CLAN 19
    Upravni odbor MAS-a vrsi sledece poslove: 
rukovodi radom MAS-a, odlucuje o svim pitanjima iz svoje nadleznosti u skladu sa ovim Statutom, Zakonom I propisima 
stara se o sprovodjenju odluka Skupstine 
organizuje izvrsenje I prati realizaciju programa rada 
ostvaruje medjunarodnu saradnju 
utvrdjuje predlog nacrta izmena I dopuna Statuta I drugih akata moto saveza koje donosi Skupstina 
bira I opoziva delegate moto saveza u organe organizacija u koje je moto savez udruzen 
donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava, inventara moto saveza I odlucuje o nacinu njihovog koriscenja 
odlucuje o dodeli nagrada I priznanja clanovima moto saveza 
Upravni odbor radi na sednicama koje se odrzavaju prema potrebi 
odluke su punovazne ukoliko je prisutno vise od polovine clanova 
obavlja I druge poslove predvidjene ovim Statutom 
za svoj rad Upravni odbor odgovara Skupstini moto saveza 

CLAN 20
    Sednice upravnog odbora saziva I njima rukovodi predsednik MAS-a. Osim toga, predsednik ima sledeca zaduzenja: 
stara se o izvrsenju programa I primeni ovog Statuta I drugih akata 
zastupa Upravni odbor I MAS I predstavlja MAS 
ovlascen je da zastupa moto savez u obavljanju poslova koji su u opstem interesu MAS-a, kao I da deponuje svoj potpis kod privrednog suda I nadleznih organizacija 
predsednika zamenjuje potpredsednik u poslovima vezanim za osnovnu delatnost moto saveza,kao I u obavljanju drugih poslova po ovlascenju predsednika 
za obavljanje poslova predsednik moze ovlastiti I drugo lice 
mandate predsednika traje dve godine sa mogucnoscu ponovog izbora-ako Skupstina drugacije ne odluci 

CLAN 21
    Sekretar MAS-a ima zadatak da: 
zastupa MAS u imovinsko pravnim odnosima I to po ovlascenju predsednika 
priprema materijale za sednice Skupstine moto saveza 
stara se I neposredno je odgovoran za izvrsenje programa rada I finansijskog plana moto saveza, primenu Statuta I drugih akata 
obavlja I druge poslove predvidjene ovim Statutom koje su mu poverili ili ga ovlastili predsednik ili Upravni odbor 

VI JAVNOST RADA

CLAN 22
    Rad moto saveza je javan. Upravni odbor donosi odluke I preuzima mere koje ce obezbediti javnost rada. 

VII IMOVINA SREDSTVA MAS-a

CLAN 23
    Za ostvarivanje ciljeva I zadataka utvrdjenih ovim Statutom MAS stice novcana sredstva na sledeci nacin: 
od doprinosa I clanarine svojih clanova 
iz sopstvenih prihoda 
od poklona I donatorstva 
od drugih ostvarenih prihoda, u skladu sa Zakonom 
Materijal, oprema I delovi koje nabave clanovi za potrebe MAS-a smatraju se sredstvima MAS-a. 

CLAN 24
Imovinom MAS-a upravlja Upravni odbor, predsednik I sekretar, a odgovorni su Skupstini. 

CLAN 25
    Sredstva MAS-a se utvrdjuju I rasporedjuju finansijskim planom. FInansijski plan donosi, a zavrsni racun usvaja Skupstina MAS-a najmanje jednom godisnje. Moto savez moze za svoje clanove vrsiti nabavku novih motocikala I rezervnih delova,kako u zemlji tako I u inostranstvu. 
moto savez moze imati prostorije u okviru kojih ce raditi bife za clanove saveza 
organizovace se razne priredbe I manifestacije,kao I susreti sa moto savezima I moto klubovima iz inostranstva 
obavljanje pojedinacnih strucnih poslova: finansijskih,administrativno tehnickih I pomocnih, koji s u privremenog karaktera, Upravni odbor moze da poveri pojedinim radnicima na osnovu zakljucenog pismenog ugovora o povremenom vrsenju tih poslova 
u cilju posebnog priznanja za postignute rezultate u radu moto saveza Upravni odbor moze  dodeljivati  posebna priznanja I materijalne ili novcane nagrade 
ustanovljenje priznanja I nagrada,  kao I uslovi I kriterijumi za njihovo dodeljivanje I nacin njihovog dodeljivanja regulisu se odlukom koju donosi Upravni odbor moto saveza 

VIII  DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

CLAN 26
    Za povredu odredaba ovog Statuta I za pricinjenu stetu na sredstvima MAS-a clanovi MAS-a disciplinski I materijalno odgovaraju. Za disciplinsku I materijalnu odgovornost postupak pred Skupstinom moto saveza moze pokrenuti svaki clan MAS-a. Upravni odbor moze doneti poseban pravilnik za nagradjivanje I kaznjavanje clanova moto saveza, prema kome su svi clanovi saveza obavezni dag a postuju. 

IX IZMENE I DOPUNE STATUTA

CLAN 27
    Inicijativu za izmenu I dopunu Statuta mogu dati svi clanovi MAS-a I dostaviti Upravnom odboru u  pisanom obliku. 
Odluku o imaeni I dopuni Statuta donosi Skupstina MAS-a licnim izjasnjavanjem clanova Skupstine putem glasanja. 

X PRESTANAK RADA MAS-a

CLAN 28
    MAS moze prestati sa radom na osnovu odluke Skupstine ili na osnovu odluka nadleznog drzavnog organa o raspustanju MAS-a. Skupstina pre donosenja odluke o raspustanju I prestanku rada MAS-a donosi odluku o raspodeli imovine. 
Za punovaznu odluku Skupstine I prestanku rada potrebo je da se izjasni najmanje dve trecine Clanova Skupstine. Uslucaju prestanka rada MAS-a, imovina  MAS-a pripada: 
ostala imovina ,na osnovu odluke Skupstine,koristi se u cilju podmirenja obaveza MAS-a 
sva ostala imovina vraca se vlasnicima od kojih je dobijena na koriscenje 

XI PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

CLAN 29
    Ovaj statut stupa na snagu danom donosenja. 


Predsednik MAS-a 

Novica Trifunović